Brassolaeliocattleya Namib Sunset02

Brassolaeliocattleya "Namib Sunset"